ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS
2. DEFINÍCIÓK
3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
4. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ EGYES ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
5.1. A mobilflottak.hu HONLAPON ALKALMAZOTT COOKIEK
5.2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A mobilflottak.hu HONLAPON
5.3. ADATKEZELÉS CÉLJA
5.4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
5.5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
5.6. ÜGYFÉLLEVELEZÉS
5.7. TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS
5.8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
7. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
8.1. ADATTOVÁBBÍTÁS
8.2. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE
9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
10. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN
11. HATÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS
12. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

1. BEVEZETÉS
Az adatkezelő adatai:
Név: Bogai Zsolt Ferenc EV.
Székhely: 2600 Vác, Földváry tér 1.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-155097
Adószám: 23857841-1-13
E-mail: admin@mobilflottak.hu
a továbbiakban: Adatkezelő
Az Adatkezelő üzemelteti a www.mobilflottak.hu internetes oldalt (továbbiakban: honlap). Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az alábbi e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését: admin@mobilflottak.hu
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmére, ügyfelei információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartja. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, a biztonsági, technikai, mint a szervezési intézkedések terén minden tőle elvárhatót megtesz, ami az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaz, és betart.
Az adatkezelési szabályzat alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.).

2. DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
2.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
2.16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
2.17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.19. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.20. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének, tisztességes és törvényes.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, azt is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. törvény) alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) alapján: a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

4. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt közli az érintettel, hogy az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Jelen szabályzatban az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintettet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ EGYES ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos jelen szabályzatban rögzített adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben egyes adatok megőrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, arról az Adatkezelő külön értesíti az érintetteket.
Az Adatkezelő felhívja a részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az adatközlő felel. Az Adatkezelő kizár mindenfajta felelősséget, amely a honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merülnek fel.

5.1. A mobilflottak.hu HONLAPON ALKALMAZOTT COOKIEK

A Honlap látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a honlap látogatása során adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1.), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.
Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: az oldal letöltés dátuma, fiókazonosító, regisztrált felhasználó esetén felhasználónév és azonosító szám, domain név, IP cím, GET és POST értékek, URL címek.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 14 nap.

5.2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A mobilflottak.hu HONLAPON
5.2.1.Regisztráció
A Honlap teljes körű (további információk, szolgáltatások) használatához a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) személyes adatainak megadása szükséges. A visszahívás kérési űrlap kitöltése során a következő adatok megadása szükséges:

Vezetéknév
Keresztnév
Telefonszám
E-mail cím

Az Adatkezelő jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a honlap rendeltetésszerű használata. Az Adatkezelő bármely regisztrált felhasználó regisztrációját, saját döntési jogkörében jogosult bármikor azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni. Az Adatkezelő jogosult a regisztrált e-mail címre küldött üzenet útján értesíteni a regisztráltat a regisztráció megszüntetésről. A regisztrált felhasználó csak saját nevében regisztrálhat. A regisztrált felhasználó jelen „Adatvédelmi szabályzat” elfogadásával nyilatkozik, hogy a – fentieknek megfelelően – a honlapon található bármely adatbekérési felületen, (bármely mező, cella, adatközlő e-mail ahol adatot adhat meg, nem korlátozva a regisztrációs felületre) csak és kizárólag olyan adatot ad meg, amely adat rögzítésére, továbbítására az adat tulajdonosától kifejezett hozzájárulást szerzett be, ide nem értve, ha saját adatait adja meg.
A sikeres regisztrációt követően Ön regisztrált felhasználóként e-mail címe és jelszava segítségével beléphet a rendszerbe, majd regisztrációs adatait módosíttathatja, töröltetheti.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a felhasználó a regisztrációjának törlését ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával a 2440 Százhalombatta, Szkela u. 12. címre küldött írásos értesítést követő 8 munkanapon belül, a felhasználó által végzett adatmódosítást pedig a rendszer segítségével haladéktalanul végrehajtja.

5.3 ADATKEZELÉS CÉLJA
ügyfélkapcsolat, honlap üzemeltetés céljából történő adatkezelés, úgy mint az adatszolgáltatók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, szerződéskötés céljából történő közvetítése, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése, szolgáltatása hatékonyságának növelése, az adatszolgáltatók értesítése,
marketing, úgy mint az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,
egyéb, úgy mint piackutatás.
5.4 ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §-ai, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a.

5.5 ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása. Cookiek esetén az 5.1 pontban meghatározottak szerint a Honlap megtekintésétől számított 14 nap.

5.6. ÜGYFÉLLEVELEZÉS
Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele során kérdés, probléma merül fel, úgy az adott szolgáltatásnál megadott módon kapcsolatba léphet illetékes kollégánkkal.
A beérkezett leveleket az ügy elintézésétől számított legfeljebb három hónap elteltével töröljük a rendszerből.

5.7. TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS
A felhasználó által megosztott tartalomért a felhasználó felel, az ilyen jellegű adatkezeléshez az érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése a felhasználó kötelezettsége.

5.8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
A jelen adatvédelmi szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről azok felmerülése és szükségessége esetén az Adatkezelő eseti tájékoztatást ad.
A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az Adatkezelőt.
Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte az Adatkezelő kizárólag a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat adja ki.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8., cégjegyzékszám: 03-09-109150, adószám: 12539833-2-03) székhelyén/szervertermében, illetve az Adatfeldolgozó által igénybe vett, felhő alapú infrastruktúrában találhatók meg. Az Adatkezelő által alkalmazott informatikai eszközök garantálják, hogy a kezelt adat a rendelkezésre állás, az adatkezelés hitelessége, az adatintegritás és az adat bizalmassága elveinek megfeleljen.
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelent.

7. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Az Adatkezelő az adatok kezelése során Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:
Név: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Cégjegyzékszám: 03-09-109150
Adószám: 12539833-2-03
E-mail: privacy@forpsi.hu
a továbbiakban: Adatfeldolgozó
Az Adatfeldolgozó feladatai: a www.mobilflottak.hu honlap üzemeltetése, karbantartása, tárhelybiztosítás

8.1. ADATTOVÁBBÍTÁS
A jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.
Az adattovábbítás célja: az adatszolgáltatók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, szerződéskötés céljából történő közvetítése, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése.
A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a Bogai Zsolt Ferenc EV. szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.
Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek irányába végezhet (konkrét ügyenként változhat):

Név: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Cégjegyzékszám: 01-10- 041928
Adószám: 10773381-2-44

Név: Telenor Magyarország Zrt.
Székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Cégjegyzékszám: 13-10-040409
Adószám: 11107792-2-44

Név: AGNÁTUS-Pont 2004 Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III. em. 302.
Cégjegyzékszám: 01-09-722085
Adószám: 13170787-2-42

Név: KBOSS. hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

Név: Agnatel Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Bányató utca 10. 10. em. 40.
Cégjegyzékszám: 01-09-272283
Adószám: 25388314-2-42

Név: iQpro Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri utca 2. a. ép. II. em. A01016.
Cégjegyzékszám: 01-09-199484
Adószám: 25096334-2-43

8.2. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE
Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Info. tv. 5. §-ában, illetve a 6. §-ában előírt feltételei (az adatkezelés jogalapja) teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info. tv. 14. §-ában foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.
Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba.
Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

9.1. Az érintett az Adatkezelőnél postai vagy elektronikus úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével.
9.2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés mértéke 5.000 Ft/alkalom. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
9.3. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Info. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
9.4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett – az Info. törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint – azt kéri, ha hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
9.5 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az Adatkezelő az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
9.6. Az érintettnek az Info. törvény 14–18. §-aiban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

10. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Info. törvény 21. §-ában foglaltak alapján,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő a tiltakozást – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

11. HATÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS
NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
a továbbiakban: Hatóság
Amennyiben bárki a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban azt észleli, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, bejelentéssel fordulhat a Hatósághoz.

12. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info. törvény 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.